Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Porządek obrad wrześniowej sesji


W piątek 27 września w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie przy ul. Długa 20 A odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 9:30.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
1. otwarcie sesji
2. stwierdzenie quorum
3. przyjęcie porządku obrad
4. przyjęcie protokołu z XI sesji
II. Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
III. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.
V. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
VI. Sprawy sołeckie.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2. Zapytania i wnioski sołeckie
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz Gdański w zakresie odmowy sprzedaży części działki nr 23/8 obręb Juszkowo, stanowiącej ulicę Rumiankową w Juszkowie
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
2. rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały nakazującej Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański oznakowanie samochodu
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
3. przekazania wniosku w sprawie remontu części ul. Cisowej w Rotmance
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
4. przekazania wniosku w sprawie przyłączenia ul. Zwrotnikowej w miejscowości Straszyn
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie),
5. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
7. emisji obligacji komunalnych
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
8. wprowadzenia zmian w uchwale nr I/6/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej do jej składu osobowego
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),
9. wprowadzenia zmian w uchwale nr I/8/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do jej składu osobowego
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; dyskusja, głosowanie),
10. powołania doraźnej Komisji Statutowej:
a) przyjęcie zgłoszeń spośród Radnych
b) powołanie członków Komisji Statutowej,
c) wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej,
d) podjęcie uchwały,
11. zmiany uchwały nr II/19/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
(ref. M. Kowalski – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
12. wprowadzenia zmian do uchwały nr XLIV/69/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański
(ref. B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
13. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański
(ref. B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
14. udzielenia przez Gminę Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położnych na terenie Powiatu Gdańskiego tj. montaż urządzeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański.”
(ref. P. Czajkowski - Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
15. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od cen nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie).
VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
IX. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
X. Wolne wnioski radnych.
XI. Zakończenie sesji Rady Gminy
 
 
sesjawrzesien

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny